Med aktivt termo-element

 
 

Fixback till ditt företag

Om du, eller någon anställd, har ont i ryggen så medför det inte bara lidande o värk, det kan också kosta pengar med sjukskrivning och frånvaro.
Sjukskrivning för ryggbesvär kostar samhället och företagen mer än 3 miljarder kr./år

Som du vet finns det inga enkla knep för att bli av med sina ryggproblem, men nu kan ni testa om FixBack hjälper. Prova i 10 dagar. Fungerar det inte så har ni full returrätt. Vi på IB Medical/FixBack vill att du ska vara helt nöjd.

Dessutom är kostnaden för en FixBack avdragsgill för företaget. Se utdrag från skatteverket nedan.


Beställ fixback  


Hälso- och sjukvård m.m.

24 § Utgifter för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska dras av, om arbetsgivaren ska svara för dem enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken eller rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Avdrag för sådana utgifter ska också göras av en enskild näringsidkare eller av en delägare i ett svenskt handelsbolag, om rehabiliteringen syftar till att han ska kunna fortsätta sitt förvärvsarbete. Även utgifter för förebyggande behandling ska dras av, om behandlingen har ett sådant syfte. Lag (2010:1277).


Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan t.ex. röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.


Skatteverkets ställningstaganden

3 Gällande rätt m.m.
Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Av innehållet i 11 kap. 8 § IL framgår att förmån av vara eller en tjänst som en anställd får av arbetsgivaren inte ska tas upp till beskattning om

- varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,

- förmånen är av begränsat värde för den anställde och

- förmånen för den anställde inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen. 

I 11 kap. 9 § IL anges att förmån av uniform och andra arbetskläder inte ska tas upp, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Enligt 11 kap. 11-12 §§ IL ska förmån av enklare slag av motion och annan friskvård inte tas upp till beskattning.

4.2 Enklare slag av  motion och friskvård
I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:37 anges följande:

"Klädutrustning av mindre värde och enklare slag som t.ex. T-shirts och träningsoveraller, och som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån."

Eftersom kostnaden för den utrustning som används för att utöva den träning som är nödvändig för att kunna utföra det fysiskt krävande arbetet ofta kan uppgå till inte obetydliga belopp bör den därför inte anses som en sådan skattefri förmån som avses ovan.

4.3 Arbetsredskap
I 11 kap. 8 § IL anges att en förmån av vara eller tjänst kan vara skattefri om den är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I det här fallet har arbetsgivaren ålagt den anställde att utföra viss fysisk träning för att denne ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Denna träning utförs också under arbetstid. För att den anställde ska kunna utöva den fysiska träningen krävs att denne har tillgång till lämplig träningsutrustning.

En annan förutsättning för skattefrihet är att förmånen är av begränsat värde för den anställde. I det här fallet kan träningsutrustningen även användas privat vilket i och för sig innebär en förmån för den anställde. Om träningsutrustningen är ändamålsenlig och inte av alltför exklusiv karaktär bör förmånen ändå enligt Skatteverkets uppfattning vara av begränsat värde för den anställde.

Ett annat villkor för skattefrihet enligt nämnda lagrum är att förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen. I det här fallet är även denna förutsättning för skattefrihet uppfylld.
Sammanfattningsvis bör enligt Skatteverkets uppfattning träningsutrustning vara skattefri förmån för anställda som är ålagda att utöva fysisk träning under arbetstid. En förutsättning för skattefrihet är också att träningsutrustningen är anpassad till den slags träning som bedrivs.